Donderdag 09/09 20h00 VC 't Kapelleke
2
3
Levoc
Donderdag 16/09 20h00 VC 't Kapelleke
1
3
VV De Pinte
Donderdag 23/09 20h00 VC 't Kapelleke
0
3
Cosmos Wontergem
Maandag 27/09 20h00 VV De Pinte
3
0
VC 't Kapelleke
Zaterdag 02/10 15h30 VC Anon.-De Gouden Kraan
0
3
VC 't Kapelleke
Donderdag 07/10 20h00 VC 't Kapelleke
3
2
VC Den Distel 2
Donderdag 21/10 20h00 VC 't Kapelleke
0
3
Kalypso
Dinsdag 09/11 21h00 Kalypso
3
1
VC 't Kapelleke
Zondag 21/11 10h00 Kluit Gelijk
0
3
VC 't Kapelleke
Donderdag 25/11 20h00 VC 't Kapelleke
3
1
De Speedy's
Vrijdag 03/12 19h00 VC Nivo
3

0

VC 't Kapelleke
Zaterdag 04/12 17h00 Lovendegem Gemengd
3
0
VC 't Kapelleke
Zondag 12/12 10h00 Levoc
2
3
VC 't Kapelleke
Woensdag 29/12 20h00 (Bekermatch) Crescendo     VC 't Kapelleke
Donderdag 13/01 20h00 VC 't Kapelleke
VC Anon.-De Gouden Kraan
Donderdag 20/01 10h00 VC Den Distel 2
VC 't Kapelleke
Donderdag 27/01 20h00 VC 't Kapelleke
VC De Woeste Tikkers
Donderdag 24/02 20h00 VC 't Kapelleke
VC Nivo
Donderdag 03/03 20h00 VC 't Kapelleke
3
0
Kluit Gelijjk
Dinsdag 08/03 20h00 De Speedy's
VC 't Kapelleke
Vrijdag 11/03 19h00 VC De Woeste Tikkers
VC 't Kapelleke
Donderdag 17/03 20h00 VC 't Kapelleke
Lovendegem Gemengd
Zaterdag 26/03 10h00 Cosmos Wontergem
VC 't Kapelleke